S.J.R. Willemsen - Bedrijfsopvolging in Nederland en Vlaanderen. De gedachtegang achter begunstigend beleid. - Circulaire

Bedrijfsopvolging in Nederland en Vlaanderen. De gedachtegang achter begunstigend beleid.

De ratio van de Nederlandse en Vlaamse wetgever ten aanzien van hun bedrijfsopvolgingsregelingen staat in deze scriptie centraal. Vanuit historisch perspectief wordt onderzocht of verschillen in drie kernthema’s van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen verklaard kunnen worden vanuit de (ontwikkeling) van die ratio’s. De kernthema’s zijn de vrijstelling, de materiële onderneming en de bezits- en voortzettingstermijnen.

De continuïteit van ondernemingen mag niet in gevaar komen door schenk- of erfbelasting, zo menen beide wetgevers.

Uit dit onderzoek blijkt echter dat de Nederlandse wetgever een meer subjectieve benadering hanteert, de Vlaamse een meer objectieve benadering. Daarnaast blijkt dat beide wetgevers het familiebedrijf en het mkb sterk met elkaar associëren, maar dat de regelingen ten aanzien van dit punt erg verschillend uitwerken.

Aanbevolen wordt om structureel te onderzoeken of en in hoeverre schenk- of erfbelasting een belemmering vormt voor de continuïteit van ondernemingen. Indien dit het geval is, kan de Nederlandse regeling verbeterd worden door een aantal aspecten van de Vlaamse regeling. Deze verbeteringen komen voort uit een meer objectieve benadering, met name ten aanzien van de bezits- en voortzettingstermijnen van de bedrijfsopvolgingsregeling.