J.H.M. Giebels - Vennootschapsbelasting en zorginstellingen: communicerende vaten of tegenpolen? - Circulaire

Vennootschapsbelasting en zorginstellingen: communicerende vaten of tegenpolen?

Zorginstellingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Indien aan de vereisten van de zorgvrijstelling wordt voldaan, is echter geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Het zorglandschap heeft de afgelopen jaren vele ontwikkelingen doorgemaakt. De zorgvrijstelling bestaat echter al sinds de jaren ‘40 en heeft sindsdien onvoldoende meebewogen met de marktontwikkelingen. Hierdoor zijn in de huidige wettelijke bepalingen de nodige knelpunten ontstaan. Zo bestaat onduidelijkheid over de vraag in hoeverre bepaalde vormen van zorg kwalificeren voor toepassing van de zorgvrijstelling. Daarnaast is sprake van oneerlijke concurrentie tussen private en non-private investeerders in de zorg. Een andere noodzaak om de zorgvrijstelling te wijzigen is het feit dat de zorgvrijstelling naar mijn mening kwalificeert als verboden staatssteun. De EC kan Nederland derhalve bewegen tot het nemen van dienstige maatregelen om de zorgvrijstelling aan te passen. Overigens kwalificeert de huidige zorgvrijstelling als bestaande steun waardoor de verleende steun niet kan worden teruggevorderd.

Op basis van bovenstaande bezwaren moet de zorgvrijstelling worden gewijzigd. Verschillende denk- en oplossingsrichtingen zijn hiervoor in de literatuur gepresenteerd. Nader onderzoek is noodzakelijk om te komen tot een oplossing die enerzijds recht doet aan de ratio van de zorgvrijstelling en anderzijds een antwoord geeft op de bestaande knelpunten. Een objectvrijstelling voor zorgactiviteiten, waarbij wordt aangesloten bij bestaande zorgwetten, lijkt een passende invulling te zijn voor de gesignaleerde knelpunten. Een belangrijk aspect bij de keuze voor een oplossingsrichting is de in de zorgsector veelvoorkomende wens dat het mogelijk moet zijn om privaat kapitaal aan te trekken. Een wijziging van de zorgvrijstelling zal in overleg met de EC nader moeten worden vormgegeven zodat geen sprake is van verboden (nieuwe) staatssteun.