D.H.J. VAN BOXTEL - Het toepassingsbereik van de Nederlandse hybridemismatchmaatregelen. - Circulaire

Het toepassingsbereik van de Nederlandse hybridemismatchmaatregelen.

Hybridemismatchstructuren maken gebruik van verschillen in de fiscale kwalificatie van een financieel instrument of een lichaam tussen twee staten om dubbele niet-belastingheffing of uitstel van belastingheffing te bewerkstelligen. Dergelijke structuren resulteren in een substantiële uitholling van de belastbare grondslagen van de betrokken staten. De OESO heeft daarom in het kader van het Base Erosion and Profit Shifting’-project aanbevelingen gedaan om hybridemismatches aan te pakken (BEPS Actie 2). Ook de Europese Unie erkende de strijd tegen grondslagerosie en winstverschuiving, en heeft daarom een richtlijn ingevoerd ter bestrijding van belastingontwijking door middel van hybridemismatches (ATAD2). Het Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van deze ATAD2-richtlijn wordt als zeer complex beschouwd. Dit komt onder andere doordat de Nederlandse wetgever inzet op een zeer strikte implementatie van de richtlijn. Zo wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de geboden uitzonderingen, worden sommige begrippen strenger geïnterpreteerd dan ATAD2 vereist, en worden administratieve verplichtingen ingevoerd die niet uit de richtlijn voortvloeien. De wetgever wil het beeld kantelen dat Nederland het internationaal opererende bedrijven gemakkelijk zou maken om belasting te ontwijken. Dit zorgt echter voor veel onduidelijkheid en kan leiden tot onevenwichtige situaties met dubbele belasting. In dit onderzoek wordt daarom in kaart gebracht in hoeverre er onduidelijkheden bestaan met betrekking tot het toepassingsbereik van het wetsvoorstel. Bovendien wordt onderzocht in welke mate de hybridemismatchmaatregelen tot onevenwichtige situaties met dubbele belasting kunnen leiden. Tenslotte worden voor deze onduidelijkheden en onevenwichtigheden oplossingen aangedragen.