N. MIRZAEI - De fiscale eenheid, op zoek naar een alternatieve fiscale concernregeling. - Circulaire

De fiscale eenheid, op zoek naar een alternatieve fiscale concernregeling.

Een gehele onderneming kan uitgevoerd worden vanuit een enkele vennootschap. Diezelfde onderneming kan ook uitgevoerd worden vanuit meerdere vennootschappen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsenbedrijf. Een vennootschap kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inkoop van fietsonderdelen. Een andere vennootschap met de montage van fietsen en weer een andere met de verkoop van fietsen. Er zijn in dit voorbeeld weliswaar meerdere vennootschappen, toch hebben zij één gezamenlijk economisch doel. Het ligt voor de hand om de resultaten van die verschillende vennootschappen samen te voegen. Dit zou immers in overeenstemming zijn met de economische realiteit.De Nederlandse fiscale- eenheidsregeling maakt het bovenstaande mogelijk en is uniek in zijn soort, doordat het onder de ‘toerekening tot’ gedachte de verschillende vennootschappen fiscaalrechtelijk aan elkaar toerekent. Deze Nederlandse fiscale- eenheidsregeling kwam na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari 2018 op losse schroeven te staan. Dit komt omdat de fiscale- eenheidsregeling alleen van toepassing kan zijn op vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd. Derhalve is de regeling volgens het Hof van Justitie discriminerend. Als reactie hierop heeft de Nederlandse staatssecretaris een spoedreparatiemaatregel uitgebracht die tot vandaag de dag nog steeds toegepast moet worden. De spoedreparatiemaatregel houdt in dat we voor veel elementen in de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting gewoonweg doen alsof er geen fiscale eenheidsregeling van toepassing is. Met deze vrij rigoureuze maatregel heeft Nederland het discriminatieprobleem tot vandaag de dag opgelost. Bij de invoering van de spoedmaatregel heeft de staatssecretaris gemeld dat het een tijdelijke noodoplossing betreft. Het plan is om in de nabije toekomst een geschikte opvolger te vinden voor de fiscale- eenheidsregeling. De staatssecretaris is vervolgens een internetconsultatie gestart waarop ondertussen alle belanghebbende partijen hebben gereageerd. Bij de

internetconsultatie zijn door de staatssecretaris een aantal randvoorwaarden gegeven waaraan de opvolgende regeling in de toekomst in ieder geval moet voldoen. Ook zijn hierin fiscale concernregelingen als potentiële opvolgers aangedragen. In deze masterthesis heb ik binnen de Europese Unie voorkomende fiscale concernregelingen tezamen met die potentiële opvolgers onderworpen aan mijn toetsingskader. Het eerste onderdeel van het toetsingskader toetst in hoeverre een aangedragen opvolger het doel van een fiscale concernregeling, de fiscale neutraliteit, respecteert. Het tweede onderdeel toetst in hoeverre een aangedragen opvolger aan de randvoorwaarden van de staatssecretaris toekomt. Deze toetsing brengt aan het licht welk aangedragen oplossingsrichting het meest geschikt is als opvolger van de huidige fiscale- eenheidsregeling.